Zakon o vodama
(“Narodne novine RH “ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
(“Narodne novine RH” broj 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14

Zakon o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine RH” broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)